See other templatesSee other templates
Menu
Ви тут: НавчанняМайбутнім абітурієнтамВступна кампанія у запитаннях та відповідях

Вступна кампанія у запитаннях та відповідях

Вступна кампанія у запитаннях та відповідях

Відповіді Міністерства освіти і науки на типові запитання абітурієнтів щодо проведення вступної кампанії в 2016 році

Загальні положення

Ви зазначилищо на старші курси прийом буде за старими спеціальностямиА в магістратуру прийом буде здійснюватись за новим Переліком галузей знань та спеціальностей?

Прийом на навчання на перший курс усіх освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів (включаючи освітній ступінь магістра) з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси усіх освітніх ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

Підстава: пункт 2 розділу I Умов прийому.

Яким чином переміщений з Донецької області приватний ВНЗ (філіяможе приймати вступників на основі повної загальної середньої освіти?

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу правила прийому до вищого навчального закладу. Звертаємо увагу, що в ліцензії має бути зазначене місце провадження освітньої діяльності.

Для набору за новим Переліком галузей знань та спеціальностей необхідно також мати Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу, передбачений наказом Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151.

Підстава: пункт 2 розділу І Умов прийому.

Чи будуть внесені зміни в новий Перелік галузей знань та спеціальностейзокрема,щодо спеціальності Деревообробні та меблеві технології?

До проведення вступної компанії 2016 року внесення змін до Переліку галузей знань та спеціальностей проводитись не буде. Наразі навчальні заклади сформулювали спеціалізації та/або освітні програми до затвердженого Кабінетом Міністрів в 2015 році переліку, вступники визначились з власними намірами та можливостями. Внесення настільки суттєвих змін у вступну компанію безпосередньо перед її проведенням створюватиме невиправдані ризики для її учасників. Надалі Міністерство освіти і науки буде готове повернутись до цього питання у встановленому порядку.

Яким нормативним документом слід користуватися для визначення категорій осібякі мають право на зарахування за квотами та співбесідоюпершочергове зарахування?Які документи мають подаватись для підтвердження відповідних прав громадян?

Прийом на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері освіти.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5697-.

Підстава: частина 1 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Чому конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001, якщо середній бал документа про освіту розраховується до 0,1?

Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножена на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Бали за сертифікати ЗНО розраховуються з точністю до 0,5, вагові коефіцієнти вищі навчальні заклади на практиці встановлюють з точністю до 0,05. Це вимагає для проведення розрахунків конкурсного бала використання трьох значущих цифр, що відповідає округленню до 0,001.

Підстава: частина 6 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Чи є якісь пільги або квота для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста?

Право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Умов.

Таким чином, квоти передбачаються для вступників для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти.

Підстава: пункт 1 розділу І.

Як бути з абітурієнтамиякі вже здобувають вищу освіту за держзамовленням і хочуть вступити знову за держзамовленням?

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в значенні цього Порядку.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Підстава: пункт 4 розділу І Умов прийому.

Чи вказується в заяві на вступ пріоритетністьякщо вступ на молодшого спеціаліста відбувається на основі базової загальної середньої освіти?

Пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізації окремих спеціальностей: 014 "Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями), 015 "Професійна освіта" (за спеціалізаціями), 035 "Філологія", 275 "Транспортні технології" (за видами)) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання за державним замовленнямна основі повної загальної середньої освіти.

Таким чином, пріоритетність у заявах вступників на основі базової загальної середньої освіти не вказується.

Підстава: пункт 1 розділу І.

Організація прийому до вищих навчальних закладів

Як будуть надаватися місця державного замовленняякщо у ВНЗ передбачено вступ на спеціальність 051 Економіка за кількома спеціалізаціями«Економіка підприємства»,«Економічна кібернетика»які готуються на різних факультетах?

Спеціальність 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста поєднала в собі три спеціальності (ЛікувальнаАкушерськаСестринська справа). Як проводити конкурс на ці спеціальності?

Показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються за рівнями вищої освіти та спеціальностями… Формування та розміщення державного замовлення за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 Філологія, 253 Військове управління (за видами збройних сил), 275 Транспортні технології (за видами) здійснюється за спеціалізаціями.

Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

Таким чином, розміщення державного замовлення для підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 Економіка здійснюється державним замовником без поділу на спеціалізації. Для вступників на здобуття ступеня бакалавра з цієї спеціальності проводиться спільний конкурс для усіх спеціалізацій та/або освітніх програм. Визначення контингенту зарахованих на спеціалізації та/або освітні програми здійснюється за кількістю вступників, які здобули право на навчання за державним замовленням у цьому ВНЗ за даною спеціальністю, обрали відповідну спеціалізацію та/або освітню програму, а також виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення.

Для вступників на інші освітні ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні (де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення) приймальні комісії розподіляють державне замовлення між факультетами, спеціалізаціями, освітніми програмами, нозологіями, профілями, мовами тощо з наступним проведенням конкурсу за ними окремо.

Таким чином, для вступників на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційні рівні молодшого спеціаліста та спеціаліста за спеціальністю 051 Економіка, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Сестринська справа доведений вищим навчальним закладам фіксований (загальний) обсяг державного замовлення може бути розподілений між факультетами, спеціалізаціями, освітніми програмами тощо з наступним проведенням конкурсу за ними окремо.

Підстава: частина 1 статті 72 Закону України «Про вищу освіту», пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.

Поясніть процедуру погодження пропозицій щодо максимальних обсягів державного замовлення для педагогічних спеціальностейЧи буде фіксованим у 2016 році державне замовлення для спеціальності 014 Середня освіта?

Рішення приймальної комісії  стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014 «Середня освіта» (за предметними спеціалізаціями), 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями), 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології» (за видами)) для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків (з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються вищими навчальними закладами з відповідними державними замовниками. За окремими спеціальностями педагогічного та медичного профілю (додаток 5 до Умов прийому), зі спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, а також для всіх інших категорій вступників державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення.

Спеціальності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта входять до Переліку спеціальностей медичного та педагогічного профілю, за якими державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення (додаток 5 до Умов прийому). Спеціальність 017 Фізична культура і спорт входить до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, за якими державний замовник рішенням конкурсної комісії також доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення. Таким чином, встановлення Максимального обсягу державного замовлення може стосуватись лише однієї педагогічної спеціальності – 011 Науки про освіту. Враховуючи, що Таблицею відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151, спеціальності 011 Науки про освіту не було зіставлене жодного напряму підготовки, то використовувати фактичний обсяг державного замовлення за 2015 рік при формуванні Максимального обсягу державного замовлення з цієї спеціальності є неможливим. Це означає, що Максимальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців освітнього ступеня бакалавра встановлюється рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу (в разі його наявності). Відповідні пропозиції погоджуються державним замовником, зокрема, процедура погодження Міністерством освіти і науки здійснюється відповідно до листа МОН від 15 червня 2016 року № 1/9-310 (наразі в проекті Постанови Кабінету Міністрів України не передбачено державне замовлення на підготовку бакалаврів з цієї спеціальності у ВНЗ МОН на 2016 рік, що пов’язано з специфікою цієї спеціальності, тому очікується розміщення державного замовлення з цієї спеціальності на рівнях магістра і доктора філософії).

Окремо наголошуємо, що вищим навчальним закладам у 2016 році буде доведено фіксовані обсяги державного замовлення за спеціальністю 014 Середня освіта за Переліком предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення, затвердженим наказом МОН від 12.05.2016  № 506.

Підстава: пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.

Оскільки пропозиції щодо Максимальних обсягів державного замовлення будуть погоджуватися окремо для базового закладу і його відокремлених структурних підрозділівто як правильно оформити ці пропозиції: 1) все оформлює базовий заклад чи 2) кожний структурний підрозділ окремоКому і куди подавати їх на погодження?

Максимальні обсяги державного замовлення визначаються приймальними комісіями вищих навчальних закладів, які подають їх на погодження як для головного (базового) закладу, так і відокремлених структурних підрозділів.

Відповідні пропозиції погоджуються державним замовником, зокрема, процедура погодження Міністерством освіти і науки здійснюється відповідно до листа МОН від 15 червня 2016 року № 1/9-310. Документи слід надсилати до Міністерства освіти і науки України або до департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України безпосередньо.

Підстава: пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.

Коли буде нормативний документякий би регулював оплату праці відповідального секретаря приймальної комісії і не тільки у період вступної компаніїа й протягом року?

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом керівника вищого навчального закладу з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників цього вищого навчального закладу.

Таким чином, питання оплати секретаря приймальної комісії регулюється нормативними документами стосовно оплати праці науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

Підстава: пункт 2 розділу І Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу.

Бланки заяв та інші форми документів щодо вступу залишаються згідно наказу МОН від липня  2015 року № 705 чи будуть нові форми бланків і коли?

Чи будуть доведені типові форми документів для вступу?

Зміни в Умовах прийому тягнуть необхідність внесення змін до деяких бланків та інших форм документів щодо вступу. Відповідні зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2015 року № 705 будуть внесені на межі червня-липня 2016 року.

Оновлені бланки для роботи приймальних комісій розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/vstupna-kampaniya-2016/normativni-dokumenti.html).

Як будуть розподілятись місця державного замовлення для вступників на основі базової загальної середньої освіти?

Законодавство з питань розміщення державного замовлення для вступників на основі базової загальної середньої освіти не зазнало змін порівняно з 2015 роком.

Чи необхідно подавати максимальні обсяги державного замовлення за спеціальністю Ветеринарна медицина для здобуття ступеня магістр на основі повної загальної середньої освіти?

Рішення приймальної комісії стосовно максимального обсягу державного замовлення за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 014 "Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями), 015 "Професійна освіта" (за спеціалізаціями), 035 "Філологія", 275 "Транспортні технології" (за видами)) для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) на денну форму навчання в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше ніж на 25 відсотків (з урахуванням державного замовлення реорганізованих навчальних закладів), та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. Максимальні обсяги державного замовлення погоджуються вищими навчальними закладами з відповідними державними замовниками.

Таким чином, подання на погодження Максимальних обсягів державного замовлення за спеціальністю Ветеринарна медицина для здобуття ступеня магістр на основі повної загальної середньої освіти є обов’язковим.

Підстава: пункт 4розділу ІІ Умов прийому.

У випадку виділення ВНЗ спеціалізацій у спеціальностях (крім 014, 015, 035, 275) ВНЗ має право самостійно розподілити обсяг державного замовлення між нимиПри цьому слід чітко дотримуватись пропорції ліцензованого обсягу цих спеціалізацій?

Для вступників на здобуття ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти проводиться спільний конкурс для усіх спеціалізацій та/або освітніх програм. Визначення контингенту зарахованих на спеціалізації та/або освітні програми здійснюється за кількістю вступників, які здобули право на навчання за державним замовленням у цьому ВНЗ за даною спеціальністю, обрали відповідну спеціалізацію та/або освітню програму, а також виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення.

Для вступників на інші освітні ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні (де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення) приймальні комісії розподіляють державне замовлення між факультетами, спеціалізаціями, освітніми програмами, нозологіями, профілями, мовами тощо з наступним проведенням конкурсу за ними окремо. Ліцензований обсяг спеціалізацій можливий лише за спеціальностями 014, 015, 253, 275, тому дотримання пропорцій ліцензованого обсягу спеціалізацій інших спеціальностей є неможливим.

Підстава: пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.

Чи може вступити в даний ВНЗ дитини члена (головиприймальної комісії за сертифікатом ЗНО 2016 рокуякщо додаткові бали ніякі не нараховуютьсяЧи потрібно скласти повноваження?

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до цього вищого навчального закладу у поточному році.

Підстава: пункт 4 розділу І Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу.

Фіксоване державне замовлення на спеціальністьде є творчий конкурсЯк бути зі спеціальністю «Журналістика» на якій є декілька спеціалізацій (одна з творчим конкурсомінша – за ЗНО)?

Спеціальність 061 Журналістика входить до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2015  № 1085.

За спеціальностями, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, державний замовник рішенням конкурсної комісії доводить кожному вищому навчальному закладу фіксований (загальний) обсяг державного замовлення.

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться за спеціальностями, а конкурсні бали вступників розраховуються за формулами, передбаченими для тих освітніх програм, які вони обрали (незалежно від наявності чи відсутності творчого конкурсу для вступників на них).

Для інших категорій вступників рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу обсягів державного замовлення.

Підстава: пункт 4 розділу ІІ Умов прийому.

Вимоги до рівня освіти вступників

Чи обов’язковим є додатковий іспит при перехресному вступіЯкщо такто як оцінюється (шкалаі куди заноситься результатякщо в конкурсний бал ця оцінка не входить?

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Таким чином, проходження додаткових вступних випробувань є обов’язковою умовою перехресного вступу.

Вступні випробування можуть проводитись у формі співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо.

Правила прийому повинні містити вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників.

Підстава: пункт 1 розділу І, пункт 2 розділу IV, пункт 5 розділу ІІІ Умов прийому.

Відповідно до змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України на 2016 рік на спеціальність 211 Ветеринарна медицина на основі повної загальної середньої освіти буде здійснюватись для здобуття освітнього ступеня бакалавраЧи можна приймати вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра з цієї спеціальності?

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина входить до Переліку спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватись навчання за ступенем магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти.

На навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань вищі навчальні заклади можуть приймати на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Водночас, за зверненнями ВНЗ, визначено, що також може здійснюватись прийом на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, а також ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями 211 Ветеринарна медицина. Реалізація цієї альтернативної освітньої траєкторії лише доповнює основну, яка описана вище.

Підстава: пункт 3 розділу І, пункт 5 розділу ІІІ Умов прийому.

Пояснітьбудь-ласкапроцедуру вступу за скороченим терміном на перший курс(терміни навчаннядо якого ліцензованого обсягу вони відносяться).

Вищі навчальні заклади мають право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вищі навчальні заклади приймають на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Вищий навчальний заклад у своїх правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, термін навчання при наборі на перший курс за скороченими програмами може бути менший від нормативного на 1-2 роки. Набір на перший курс здійснюється за новим Переліком спеціальностей, ліцензовані обсяги визначаються в 2016 році в Ліцензіях нового зразка (Наказах про ліцензування (розширення) освітньої діяльності) або Актах узгодження).

Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:

у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання.

Підстава: Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, пункти 3 та 5 розділу ІІI Умов прийому.

Стосовно відсутності додатків документів про освітуНе вказано для яких категорій вступників це підходитьвтрата чи неготовий дублікатТа яким чином розраховувати академічну різницю?

Подання довідки ДП «Інфоресурс» замість документа про освіту, а також прийом документів без додатку документа про освіту передбачені Умовами прийому в разі їх відсутності з об’єктивних причин. Об’єктивність причин встановлює приймальна комісія вищого навчального закладу та відображає їх в протоколі засідання, на якому ухвалюється відповідне рішення про допуск вступника до конкурсного відбору.

Чи має право студент ВНЗ І-ІІ рівня акредитації після другого курсу отримати атестат та вступати на заочну форму навчання за держзамовленнямЧим керується ВНЗ для видачі оригіналу атестату студентуякий продовжує навчання?

Відповідно до статті 8 Закону України "Про вищу освіту" в редакції 2002 року (використовується відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту») особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються у вищих навчальних закладах одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста під час перших двох курсів. Атестати про повну загальну середню освіту замовляються і одержуються вищим навчальним закладом в уповноваженого Міністерством освіти і науки України органу після закінчення студентом другого курсу (після повного опрацювання програми загальноосвітньої підготовки) і зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації може видати атестат лише студенту, який закінчив чи перервав навчання в цьому закладі, здобув диплом молодшого спеціаліста або академічну довідку. Продовжити навчання для здобуття рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю студент зможе лише після успішного закінчення першого курсу освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) в цьому навчальному закладі (у тому числі, технікумі чи коледжі в його структурі) за іншою формою навчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Підстава: пункт 7 розділу ІІІ Умов прийому, пункти 1.2 та 1.3 Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти.

Чи мають право особиякі успішно завершують навчання на першому курсі за денною формою навчаннявступати на другий курс бакалавра заочної форми навчання за іншою спеціальністю в іншому ВНЗ чи лише у своєму?

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, особи, які успішно завершують навчання на першому курсі за денною формою навчання, можуть вступати на другий курс бакалавра заочної форми навчання за іншою спеціальністю лише у своєму ВНЗ (включаючи відокремлені структурні підрозділи та навчальні заклади в його структурі), якщо це передбачено правилами прийому до цього закладу.

Підстава: пункт 7 розділу ІІІ Умов прийому.

Чому не може вступати до коледжу особаяка має повну вищу освітуале не має сертифікату ЗНО? Чому не можна прийняти до коледжу особуяка закінчила технікум20 років томуале не має сертифікату ЗНО?

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (із скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VIII, X, XVIII цих Умов.

Підстава: пункт 2 розділу ІІІ Умов прийому.

Чи може випускник ПТУ з середньою освітою вступати до коледжу не за спорідненою професією на другий курс?

Вищі навчальні заклади мають право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.

Підстава: пункт 3 розділу ІІІ Умов прийому.

Чи можливий вступ в магістратуру за держзамовленням бакалавра за іншою спеціальністю?

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Вищий навчальний заклад у правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання.

Таким чином, така особа може брати участь в конкурсі на місця державного замовлення, якщо встановлені для неї додаткові вимоги не передбачають перевищення нормативного строку навчання.

Підстава: пункт 6 розділу ІІІ Умов прийому.

Правила прийому до вищого навчального закладу

На вакантні місця ІІ курсу можуть претендувати особи на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та студенти ВНЗякі успішно закінчили І курс навчання за іншою спеціальністю та іншою формою навчанняЦе буде один загальний конкурс чи два окремих?

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) вищі навчальні заклади приймають на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Таким чином, вищі навчальні заклади самостійно в правилах прийому визначають порядок набору другої із зазначених категорій, у тому числі, питання проведення спільного чи роздільного конкурсу. У разі проведення спільного конкурсу слід пам’ятати про необхідність визначення вичерпного порядку обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників. У разі проведення роздільного конкурсу слід заздалегідь розподілити між ними вакантні місця ліцензованого обсягу, пам’ятаючи, що навчання другої категорії таких вступників здійснюється винятково за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Підстава: пункти 5 та 7 розділу ІІІ, пункт 2 розділу IV Умов прийому.

Навчальний заклад пройшов акредитацію в грудні 2015 рокує сертифікатЧи потрібно проходити акредитацію по нових спеціальностях?

З метою підтвердження якості освітньої діяльності за певною спеціальністю та на певному рівні вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, вищі навчальні заклади мають право проходити процедуру акредитації освітньої програми, за якою вони здійснюють підготовку фахівців.

Акредитація освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проводиться Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти також формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Таким чином, можна очікувати, що в розробленому Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти положенні про акредитацію освітніх програм буде запропонований певний порядок переходу від сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей до сертифікатів з акредитації освітніх програм.

Підстава: частина 3 статі 43 Закону України «Про освіту», частина 1 статті 18 Закону України «Про вищу освіту».

У зв’язку з дозволом самостійно встановлювати вагові коефіцієнти чи є  можливість встановлення бала за творчий конкурс більше ніж 50%?

Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів вчена рада вищого навчального закладу затверджує Правила прийому до вищого навчального закладу, якими встановлюються:

1) перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;

2) вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

3) вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), що має становити не більш як 50 відсотків конкурсного бала;

4) вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

Вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) має становити не більше ніж 25 відсотків конкурсного бала, крім творчого конкурсу при вступі на підготовку за спеціальностями галузей знань 02 "Культура і мистецтво" та 19 "Архітектура та будівництво", включених до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, вага бала якого може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала.

Таким чином, вчена рада вищого навчального закладу не має правових підстав на встановлення бала за творчий конкурс більше ніж 50%.

Підстава: частина 5 статті 44 Закону України «Про вищу освіту»», пункт 2розділу ІV Умов прийому.

Строки прийому заяв та документівконкурсного відбору та зарахування на навчання

Які оптимальні терміни прийому документів та зарахування до аспірантури на місця,що фінансуються за державним замовленням  у 2016 році?

Інформація про обсяги розміщеного державного замовлення в розрізі вищих навчальних закладів, спеціальностей і рівнів вищої освіти, крім державного замовлення, що розміщено у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах кожного року не пізніше 1 жовтня.

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури затверджують вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ) як додаток до правил прийому на основі цих Умов та оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах.

Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за усіма формами навчання визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за кошти державного бюджету закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених у розділі XVIII Умов прийому.

Таким чином, терміни прийому документів та зарахування до аспірантури на місця, що фінансуються за державним замовленням у 2016 році, визначаються вищим навчальним закладом самостійно з урахуванням обмежень стосовно термінів оприлюднення обсягів розміщеного державного замовлення та зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Підстава: частина 7 статті 72 Закону України «Про вищу освіту», пункт 3 розділу ІV, пункт 12 розділу V Умов прийому.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

Для яких категорій вступників можна подавати електронні та паперові заяві?

Якщо вступник навчався на підготовчих курсахяк подавати заяву в електронному вигляді чи в паперовомущоб врахувати додаткові бали?

Як подають документи вступникиякі мають право на першочергове зарахування?

Тільки електронні заяви подають вступники для здобуття ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (тобто на перший курс) (у тому числі коледжів, що здійснюють підготовку бакалаврів), крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому), зарахування за співбесідою (розділ Х Умов прийому) та зарахування за квотами (розділ ХІ Умов прийому) незалежно від джерел фінансування навчання.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі, зокрема, вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста як на основі базової, так і повної загальної середньої освіти, вступники на основі здобутого раніше ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти тощо.

Закінчення підготовчих курсів з отриманням додаткових балів не є підставою для зміни форми подання документів. При подачі електронної заяви такі вступники зазначають факт закінчення підготовчих курсів та нараховані їм бали, а приймальна комісія має підтвердити їх право та бали при ухваленні рішення про допуск вступників до конкурсного відбору.

Наявність права на першочергове зарахування вступника для здобуття ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання (тобто на перший курс) не є підставою для подання документів у письмовій формі. Ця категорія вступників подає документи в електронному вигляді, а також назви та реквізити документів, які дають право на першочергове зарахування засобами електронного зв’язку або в інший встановлений приймальною комісією спосіб. Оригінали документів, що підтверджують право на першочергове зарахування, подаються до приймальної комісії разом з документами в порядку виконання умов для зарахування.

Підстава: пункт 1 розділу VI Умов прийому.

У мистецьких ВНЗде передбачені творчі конкурсивступникам на бакалаврат виписуються екзаменаційні листи з фото вступникаЯкщо подаються електронні заявиколи приймальні комісії ВНЗ можуть отримати фото від вступника?

Вступники на освітні програми підготовки фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі (крім встановлених Умовами прийому винятків), у тому числі при вступі на спеціальності, де передбачені творчі конкурси. У таких випадках подання вступниками фотокарток до проходження вступних випробувань (творчих конкурсів) не передбачено, а значить їх вклеювання до екзаменаційних листків неможливо.

Вступники, які проходять творчі конкурси відповідно до розділу ІХ Умов прийому, допускаються до участі в творчих конкурсах, які проводять вищі навчальні заклади, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підстава: пункти 1 та 5 розділу VI Умов прийому.

Коли буде можливість подавати сертифікати ЗНО попередніх років?

Міністр освіти і науки України Л. М. Гриневич зробила заяву про намір враховувати в 2017 році сертифікати ЗНО 2016 та 2017 року. Це стає можливим (крім іноземної мови) у зв’язку з впровадженням нових підходів до визначення прохідного порогу ЗНО («склав/не склав» замість 124 балів) та методики розрахунку рейтингових балів. З цієї самої причини ще неможливо в 2016 році використовувати сертифікати ЗНО попередніх років.

Для вступу до коледжу і університету достатньо результату ЗНО в 100 балівЧому відмінили обмежувальний рівень у 124 балиНевже такий підхід підвищить рівень освіти в університетахМоже краще студентам з низьким рівнем результатів ЗНО все ж таки отримувати освіту в коледжах?

З 2015 року замість обмежувального рівня результатів ЗНО в 124 бали запроваджено систему оцінки «склав-не склав» за усіма предметами, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

Підстава: пункт 7 розділу VI Умов прийому.

Журнал реєстрації вступників на кожну спеціальність окремий?

Формою № Н-1.02, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, передбачено, що Журнали реєстрації вступників ведуться для кожної спеціальності (спеціалізації з окремим конкурсом) окремо.

Підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 05 липня 2016 року № 782.

Пояснітьбудь-ласкаякий алгоритм та терміни дії у випадку неспівпадіння середнього бала атестату під час перерахунку.

У разі неспівпадіння бала приймальна комісія не має підстав допускати вступника до участі в конкурсному відборі (неможливість розрахувати конкурсний бал). Фактично це означає необхідність контактувати з ним у встановлений для допуску вступника до конкурсного відбору термін для встановлення правильних підстав для розрахунку конкурсного бала.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

Підстава: пункт 11 розділу VI Умов прийому.

Більшість вступників на перший курс освітнього ступеня бакалавр до творчих ВНЗ подають не атестата диплом молодшого спеціалістаЧи є можливість приймати документи від цієї категорії вступників у паперовій формівраховуючи специфіку таких ВНЗ та творчих конкурсівЯкщо ніі вступ тільки за атестатом (що передбачає електронний вступ– чи не буде це порушенням прав абітурієнтів щодо їх вибору?

Вступники подають копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V Умов прийому, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Таким чином, вступники на перший курс освітнього рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають відповідний атестат та додаток до нього і подають заяви в електронній формі (крім встановлених Умовами прийому винятків). Диплом молодшого спеціаліста ними не подається.

Вступники на перший курс освітнього рівня бакалавра (зі скороченим строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають диплом молодшого спеціаліста та додаток до нього і подають заяви винятково в паперовій формі. Атестат про повну загальну середню освіту ними не подається.

Підстава: пункт 5 розділу VІ Умов прийому.

Організація і проведення конкурсу

Чи є іноземна мова обов’язковим іспитом при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста?

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Таким чином, вступний екзамен з іноземної мови є обов’язковим для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, у тому числі, якщо вони вже здобули раніше вищу освіту ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Підстава: пункт 8 розділу VІІ Умов прийому.

Чи має право ВНЗ приймати документи з результатами ЗНО на ступінь магістра Праваякщо він не приєднався до пілотного проекту?

Результати вступних випробувань в порядку експерименту використовуються з метою:

1) прийому на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах - учасниках експерименту або визначених ними структурних підрозділах;

2) вивчення стану функціонування системи юридичної освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Тобто, використання результатів вступних випробувань в порядку експерименту у ВНЗ, які не є його учасниками, не передбачено.

З іншого боку, для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Вичерпний порядок обчислення конкурсного бала, у тому числі з використанням вагових коефіцієнтів для усіх категорій вступників, зокрема для випадків різної кількості його складових з дотриманням принципу рівності прав вступників.

Таким чином, використання результатів вступних випробувань в порядку експерименту у ВНЗ, які не є його учасниками, не заборонено, але це питання потребує докладного опрацювання у правилах прийому з метою дотримання рівності прав вступників.

Підстава: пункт 2 розділу ІV, пункт 8 розділу VІІ Умов прийому, пункт 1 розділу VІ Положення про проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

У змінах до Умов Прийому пункт розділу після абзацу з’явився новий абзац про вибір вступниками одного предметаДля вступу на ОКР молодший спеціаліст ця зміна також діє?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів):

з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань);

з двох предметів при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та ступеня молодшого бакалавра.

Вищий навчальний заклад може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Таким чином, Умови прийому не встановлюють обмежень на пропонування вступнику можливості вибору одного з предметів, крім обов’язкового, за ознакою ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

Підстава: пункт 1 розділу VІІ Умов прийому.

Сума вагових коефіцієнтів має дорівнювати 1, чи має входити до цієї суми довузівська підготовка та особливі успіхи?

Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножена на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Таким чином, ваговий коефіцієнт за бали за довузівську підготовку та особливі успіхи входить до одиниці.

Підстава: частина 6 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

Вступникиякі вступають на основі базової загальної середньої освіти мають ті самі пільгищо й вступники на основі повної загальної середньої освіти?

У принципі право на вступ за співбесідою та квотами однаково надається для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, крім права на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів замість сертифікатів ЗНО, яке може надаватись лише вступникам на основі повної загальної середньої освіти.

Проведення вступних екзаменівфахових випробувань та творчих конкурсів.Зарахування за співбесідою

Роз’яснітьбудь-ласкапроцедуру зарахування за співбесідою.

 • За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи:
 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

Вищий навчальний заклад оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV Умов прийому до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Підстава: пункти 1-3 розділу Х Умов прийому.

Чи потрібно виділяти для співбесіди певну кількість місцьЧи необхідно для цієї категорії мати результати ЗНО?

Певна кількість місць для співбесіди не виділяється. Після проведення зарахування за співбесідою з максимального або загального (фіксованого) обсягу державного замовлення вираховуються місця, на які зараховані вступники за результатами співбесіди.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за співбесідою, зобов’язані мати результати ЗНО, крім випадків, якими передбачена участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Умов прийому). Складання вступних іспитів цією категорією осіб може не проводитись в разі здобуття рекомендації до зарахування за результатами співбесіди. Конкурсний бал для осіб, які вступають за результатами співбесіди, не розраховується і не є підставою для прийняття рішень про зарахування.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Підстава: пункт 3 розділу Х.

Чи може проходити співбесіду вступник на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста?

Обмежень для реалізації права вступу за співбесідою за ознакою раніше здобутої освіти законодавством не встановлено.

Поясніть детальніше про оцінювання співбесідиСпівбесіда не екзамен?

Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

За результатами співбесіди комісія з її проведення надає рекомендацію приймальній комісії про зарахування або не зарахування вступника за співбесідою.

Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (за результатами співбесіди, за іспитами та/або квотами, за результатами участі в конкурсі тощо).

Підстава: пункт 3 розділу IV, пункт 2 розділу V Положення про приймальну комісію.

Зарахування в межах встановлених квот

Поясністьбудь-ласкаще разна базі класу квота це понад фіксований обсяг державного замовленняДо квоти не входять інваліди І та ІІ групдіти-інваліди?

Право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до Умов прийому.

У пункті 1 розділу ХІ внаслідок прикрої технічної помилки (яка буде виправлена найближчим часом) зазначено, що «право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1- 3 розділу VIII цих Умов», тобто пропущено слова «базової та» після слів «на основі», що створює колізію з наведеною вище нормою.

Квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах максимального (загального) обсягу державного замовлення. Невикористані для зарахування за квотами місця повертаються до загального конкурсу.

Правом зарахування за квотами користуються вступники, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Інвалідізація із втратою самообслуговування входить до Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 25 лютого 2008 року№124/95. В інших випадках право на зарахування за квотами може бути обумовлене наявністю інших підстав, які передбачені цим Переліком.

Підстава: частина 3 статті 44 Закону України «Про вищу освіту», пункт 1розділу І, пункти 1 та 2 розділу ХІ Умов прийому.

Чи означає новація щодо квоти для окремих категорій вступників для складання вступних іспитівщо ВНЗ мають виділити певну кількість місцьна які зарахувати ці категорії незалежно від загального конкурсу?

Право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до Умов прийому.

Право на зарахування на основі базової таповної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1- 3 розділу VIII Умов прийому.

Квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків (тридцяти відсотків у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей) максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов прийому.

Вищий навчальний заклад не має права відмовити у встановленні квот для визначених законом категорій громадян, тому мінімальний обсяг місць для зарахування за квотами має складати одне місце за кожною спеціальністю (спеціалізацією), за якою здійснюється розміщення державного замовлення.

Невикористані для вступу за квотами місця повертаються до загального конкурсу. У разі використання алгоритму автоматичного розподілу вступників повернення невикористаних місць для зарахування за квотами відбувається автоматично.

Підстава: пункт 1 розділу І, пункти 1-2 розділу ХІ Умов прийому.

Право на першочергове зарахування

Який механізм реалізації права вступника на першочергове зарахуванняякщо на момент формування рейтингових списків ВНЗ не має інформації (копій документівпро наявність підстав про першочергове зарахування (адже заява подана в електронній формі)?

Вступники для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Умов) та зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 8 розділу V цих Умов, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за іспитами та/або квотами, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

Таким чином, інформація про наявність підстав про першочергове зарахування вноситься при поданні електронних заяв і підтверджується при виконанні вимог до зарахування.

Підстава: пункти 1 та 9 розділу VІ, пункт 1 розділу ХV, пункт 5 розділу ХХ Умов прийому.

Реалізація права вступників на обрання місця навчання

Пояснітьбудь-ласкана прикладахзбереження місця державного замовлення за абітурієнтом.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 8 розділу V Умов прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V Умов прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX Умов прийому.

Таким чином, місце державного замовлення зберігається за вступником на період, наданий для виконання вимог для зарахування. Після закінчення наданого для цього часу вступник втрачає право на зарахування на місце державного замовлення за винятком таких випадків:

між строками, встановленими в пунктах 8, 9 розділу V Умов прийому, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму);

рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX Умов прийому (подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання). Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність;

особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI Умов прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня

Підстава: пункти 1-2 розділу ХV, пункт 1 розділу ХVІ, пункт 2 розділу ХVІІ, пункт 1 розділу ХІХ Умов прийому.

Коригування списку рекомендованих до зарахування

У разі відмови абітурієнта від бюджетного місця чи зберігає він право претендувати на навчання за державним замовленням за іншою поданою заявою з вищим пріоритетом у випадку наявності там вакантних місць?

Пріоритетність - заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізації окремих спеціальностей: 014 "Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями), 015 "Професійна освіта" (за спеціалізаціями), 035 "Філологія" (українська мова; іноземні мови), 274 "Транспортні технології" (за видами)) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V Умов прийому, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених у розділах XVI, XVII та XIX Умов прийому.

Згаданої раніше категорії вступників стосується лише випадок, передбачений розділом XIX Умов прийому, який передбачає , що особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІI Умов прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

Слід зазначити, що для цієї категорії вступників місця державного замовлення виділяються лише для зарахування осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України, тому вакантних місць під час вступної компанії не утворюється.

Таким чином, відмова вступника під час вступу на навчання для отримання ступеня молодшого бакалавра та бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти від бюджетного місця не дозволяє йому претендувати на навчання за державним замовленням за іншою поданою заявою. Можливим є лише зарахування на місце за державним замовленням, що звільняється, коли інший вже зарахований студент не приступив до навчання.

Підстава: частина 4 статті 72 Закону України «Про вищу освіту», пункт 1 розділу І, пункти 1-2 розділу ХV, пункт 1 розділу ХІХ Умов прийому.

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

Якщо вступникгромадянин іншої державимає право здобувати освіту на рівні з громадянами Україниплатить за навчання суму як громадянин України чи як іноземець?

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Таким чином, нормативні документи щодо вступу залишають поставлене питання на розсуд вищого навчального закладу.

Підстава: пункт 5 розділу І, пункт 2 розділу XVIII Умов прийому.

Інші питання

Які пільги мають при вступі та подальшому навчанні члени сімей учасників АТОкрім дітей загиблих військовослужбовців?

Громадяни України мають рівні права, тому пільг при вступі для членів сімей учасників АТО не передбачено.

Натомість, держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття вищої освіти надається у вигляді:

 • повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
 • соціальної стипендії;
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 • безоплатного проживання в гуртожитку;
 • інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України

За станом на 29 червня 2016 року проект Порядку та умов надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти зазначеним категоріям громадян знаходяться на погодженні заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Підстава: частина 17 статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Будь-ласкапідтвердить або спростуйтеспеціальності 012 Дошкільна освіта, 013Початкова освіта не можуть мати спеціалізації.

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Таким чином, обмеження на формування спеціалізацій спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта не передбачено.

Підстава: частина 1 статті 1 Закону України «Про вищу освіту».

За матеріалами сайту osvita.ua

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top