See other templatesSee other templates
Menu

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗ «НСЗШ І – ІІІ ступенів №9»

 

І. Загальні положення

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  комунальному закладі «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №9» розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (ст. 41, частина 3),з урахуванням  Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 року).

 

Цілі внутрішньої системи забезпечення якості освіти КЗ «НСЗШ І – ІІІ ступенів №9» :

 

 • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
 • створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу;
 • отримувати постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми;
 • приймати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності;
 • постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти;
 • забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти КЗ «НСЗШ І – ІІІ ступенів №9» сформована  з урахуванням таких етапів:

 

1) визначення компонентів внутрішньої системи;

 

2) забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи;

 

3) самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти для їхнього подальшого вдосконалення.

 

З урахуванням частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту» внутрішня система забезпечення якості освіти містить такі компоненти:

 

 • освітнє середовище;
 • система оцінювання здобувачів освіти;
 • педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;
 • управлінські процеси закладу освіти.

 

 Стратегія (політика) забезпечення якості освіти орієнтована на забезпечення:

 

 

 

 • відповідності результатів навчання учнів державним стандартам освіти;
 • партнерства у навчанні та професійній взаємодії;
 • недискримінації, запобігання та протидії булінгу (цькуванню);
 • академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти;
 • умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників;
 • справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а також професійної діяльності педагогічних працівників;
 • умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (у разі потреби);
 • академічної свободи педагогічних працівників.

 

ІІ. Освітнє середовище

 

Освітнє середовище в закладі організовано з дотриманням безпечних умов навчання та праці, комфортної  міжособистісної взаємодії, що сприяє емоційному благополуччю учнів, педагогів і батьків, де відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їхнього запобігання, а також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовані на розвиток дитини та мотивації до навчання. Освітній процес відбувається  на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, максимально враховуючи права кожного учня, кожного вчителя, кожного з батьків тощо. Організація освітнього простору навчальних кабінетів передбачає використання нових IT-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання.

 

Освітній процес для учнів початкової школи здійснюється через  такі осередки:

 

-  осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями;

 

- змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки / фліп-чарти / стенди тощо;

 

- осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор;

 

- осередок художньо-творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт;

 

куточок живої природи;

 

- осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри, стільцями, кріслами-пуфами, подушками з м'яким покриттям;

 

- дитяча класна бібліотечка;

 

 -осередок вчителя, оснащений столом, стільцем, комп'ютером, полицями/ящиками, шафами для зберігання дидактичного матеріалу.

 

 

 

Таким чином, освітнє середовище школи підпорядковане таким  основним критеріям:

 

 • у закладі дотримано вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, приміщення, територія закладу освіти охайні та доглянуті;
 • заклад забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми;
 • дизайн освітнього середовища закладу функціональний та дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;
 • здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх;
 • педагогічні працівники обізнані щодо правил поведінки у разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях;
 • у закладі створено умови для здорового харчування;
 • у закладі створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті;
 • у закладі застосовуються підходи для адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

 

 

 

ІІІ. Система оцінювання здобувачів освіти

 

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання розроблені на основі визначених законодавством критеріїв оцінювання шляхом їх конкретизації відповідно до навчальних предметів (інтегрованих курсів), форм організації освітнього процесу, видів діяльності учнів. Процедури проведення різних видів оцінювання (формувального, поточного, тематичного, семестрового, річного, державної підсумкової атестації, що проводься в закладі ) є прозорими та відповідають політиці справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів, політиці забезпечення компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання учнів.

 

Оцінювання результатів навчання учнів регулюється такими документами:

 

 - Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

 

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 №2 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 4 від 08.05.2019 N° 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

 

 - Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

 

Поточне оцінювання ‑ це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

 

Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення темиЙого основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; зарисовки біологічних об'єктів; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

 

 • усунення безсистемності в оцінюванні;
 • підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
 • індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;
 • систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
 • концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

 

 

 

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна  оцінка обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо. Відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496. Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватись.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

 

 

 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 1-4 класів НУШ

 

Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти відбувається відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 № 813.

 

Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, прогностична, констатувальна, виховна. Відповідно до мети оцінювання пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції оцінювання.

 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, ïx аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

 

формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудову індивідуальної освітньої траекторіі особистості;

 

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень учнів з обов’язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним стандартом/освітньою програмою.

 

 

 

Задля уніфікації термінів та зручності їх використання в практичній діяльності оцінювальне судження – це вербальна оцінка, оцінювальне судження із зазначенням рівня результату - рівнева оцінка.

 

Вербальну і рівневу оцінки вчителі  можуть виражати як усно, так і письмово. Рекомендовано характеризувати - процес навчання та його результати доброзичливими, лаконічними, чіткими, об'єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату навчання визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

 

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах  виражається вербальною оцінкою, а об'єктивних результатів навчання учня/учениці у 1-2 класах - вербальною оцінкою, у 3-4 - рівневою оцінкою на підставі рішення педагогічної ради ( протокол від 27.08.2021 № 1) та може зазначатися у зошитах та щоденниках учнів.

 

 

 

 

 

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває постійно. Для ефективності формувального оцінювання слід дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час його організації:

 

 1. формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей;
 2. визначення разом з учнями критеріїв оцінювання;
 3. формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання;
 4. створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну діяльність (рефлексія);
 5. коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

 

 

 

Результати формувального оцінювання рекомендовано виражати вербальною оцінкою учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. При цьому учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні та може зазначити в кінці уроку результат оцінювання  об'єктивних результатів рівневою оцінкою у щоденнику.

 

3 метою побудови освітнього процесу з урахуванням даних про навчальний поступ учнів рекомендовано перевіряти кожну письмову роботу учня як у робочих зошитах, так i в навчальних посібниках з друкованою основою, якщо такі використовуються в освітньому процесі та фіксувати рівень результату навчання.

 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу протягом навчального року проводяться  тематичні діагностувальні роботи. Мета діагностувальної роботи:

 

-       визначення якісних i кількісних характеристик оволодіння певною, достатньо завершеною частиною навчального матеріалу відповідно до очікуваних результатів навчання, визначених в освітній програмі;

 

-       виявлення утруднень в навчальній діяльності учнів, коригування освітнього процесу та (за потреби) внесення коректив до календарно- тематичного планування з метою подолання виявлених в учнів утруднень;

 

-       прогнозування результатів навчання на наступному етапі опанування програмовим матеріалом з урахуванням шляхів удосконалення методики навчання.

 

Результатами оцінювання    тематичних  діагностувальних робіт є оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному етапі навчання. Оцінювальні судження та рівнева оцінка за результатами тематичного оцінювання  фіксуються у зошитах для тематичних діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того предмета вивчення, на якому виконували роботу, та повідомляється  учням та їхнім батькам.

 

Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, то після повернення він не пише діагностувальної роботи.

 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» i «Фізкультурна», а також з курсів за вибором не проводять.

 

Під час перевірки письмових робіт доцільно враховувати індивідуальні особливості учнів, ïx готовність до самоперевірки та диференційовано виправляти виявлені у роботах учнів помилки. Виправлення можна робити червоною пастою.

 

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік.

 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є:

 

- результати виконання тематичних діагностувальних робіт,

 

- записи оцінювальних суджень про результати навчання та рівні оцінювання, зафіксовані на носіях зворотного зв'язку з батьками,

 

- спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.

 

- рівень сформованості результату навчання.

 

 Підсумкову оцінку за рік визначати з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання.

 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» i «Фізкультурна» здійснювати шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з урахуванням динаміки формування результату навчання.

 

Підсумкову (річну) оцінку фіксувати у класному журналі і свідоцтвах досягнень учнів.

 

У свідоцтві досягнень учня  надавати розгорнуту характеристику результатів навчання  учня/учениці, здобутих протягом навчального року. Для здобувачів початкової освіти свідоцтво досягнень містять такі частини: «Характеристика навчальної діяльності», «Характеристика результатів навчання з окремих освітніх галузей», «Рекомендації вчителя», «Побажання батьків».

 

У першій частині примірного зразка свідоцтва досягнень учня  надати характеристику навчальної діяльності учня, показники якої підлягають лише вербальному оцінюванню з висновком: показник виявляється під час навчальної діяльності, що у графі «Сформовано (✓)/ще формується» позначати ✓; виявлення показника потребує спонукання/розвитку, про що у цій графі позначень не робити, щоб надати перспективу для виявлення даного показника на наступних етапах навчання.

 

У другій частині свідоцтва досягнень учня фіксувати оцінку щодо сформованості того чи іншого результату навчання за освітніми галузями. В 1-2 класі  використовуючи вербальну оцінку у графі «Сформовано (✓)/ще  формується//Рівень результату навчання» стан сформованості результату навчання  позначати ✓, або позначень не робити (якщо результат ще формується), що як і в попередньому випадку надає перспективу для подальшого формування результату навчання.

 

В 3-4 класах використовуючи  рівневу оцінку у графі «Сформовано (✓)/ще формується//Рівень результату навчання»  позначати буквами В/Д/С/П рівень сформованості результату навчання.

 

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учнів та їх батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування батьків про результати навчання може відбуватись під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах учнів, інших носіях зворотного зв'язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у свідоцтвах досягнень учнів.

 

 

 

             Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів відбувається відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОН молодь спорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304 та наказу  МОН України  від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

1

Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення

I. Початковий

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

 

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

 

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію

II. Середній

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

 

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

 

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії

III. Достатній

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має  неточності

 

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

 

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а)  використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

IV. Високий

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

 

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

 

 

 

ІV. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників застосовуються з метою організації безперервного розвитку педагогічних працівників, створення умов для вдосконалення ними власних професійних компетентностей. Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників визначаються з урахуванням відповідних професійних стандартів.

 

1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

 

- педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність;

 

- педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

 

- педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби);

 

- педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги);

 

- педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі.

 

2. Постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників:

 

- педагогічні працівники сприяють формуванню, забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 

- педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.

 

3.Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їхніми батьками чи іншими законними представниками (далі - батьки), працівниками закладу освіти:

 

- педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства;

 

- педагогічні працівники співпрацюють із батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотній зв'язок;

 

- практикують педагогічне наставництво, взаємонавчання та інші форми професійної співпраці.

 

4.Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності:

 

- педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності;

 

- педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

V. Управлінські процеси закладу освіти

 

Управлінський цикл у закладі освіти передбачає стратегічне та поточне планування освітньої діяльності, організацію освітнього процесу, здійснення моніторингу виконання поставлених завдань та інші дії. Важливими процедурами, що забезпечують якість управлінських процесів, є планування діяльності закладу освіти, визначення режиму його роботи, прийняття на роботу та звільнення працівників, забезпечення відкритого доступу до певної інформації, визначеної законодавством, реагування на звернення, випадки булінгу (цькування) тощо.

 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи учнів, реалізується через процедури добору педагогічних кадрів, ініціювання перед засновником закладу освіти питань щодо розвитку матеріально-технічної бази, використання інформаційних ресурсів (ресурси бібліотеки, створювані або використовувані педагогічними працівниками освітні ресурси, електронні засоби комунікації учасників освітнього процесу) тощо.

 

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти сприяє обґрунтованому прийняттю рішень та оптимізує управлінські процеси. До відповідних процедур належать: створення баз даних про учнів та працівників закладу, використання системи електронного документообігу в закладі освіти, використання електронних ресурсів для комунікації членів педагогічного колективу тощо.

 

Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування забезпечує реалізацію прав усіх учнів на освіту, їхню мотивацію до навчання, фізичну, психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови праці та навчання.

 

Управлінська діяльність закладу освіти на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:

 

 • створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько- державного;
 • раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
 • забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до життя в сучасних умовах;
 • визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне планування часу всіма працівниками закладу;
 • правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;
 • забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;
 • створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

 

VI. Критерії оцінювання управлінської діяльності:

 

 • створення безпечних і комфортних умов навчання і праці;
 • забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства і дискримінації;
 • забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору;
 • наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності школи, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;
 • створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 • організація освітнього процесу на засадах людино- та дитино центризму;
 • ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою;
 • формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

 

 Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки У країни від 06.10.2010 року із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013.

 

VІІ. Самооцінювання якості освіти закладу

 

7.1. Функції самооцінювання

 

 • Отримання порівняльних даних.
 • Упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу.
 • Координація діяльності організаційних структур (шкільні методичні об’єднання, творчі групи), задіяних у процедурах моніторингу.

 

 

 

7.2. Види самооцінювання

 

 • Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти.
 • Моніторинг педагогічної діяльності.
 • Моніторинг за освітнім середовищем.

 

 

 

7.3. Етапи проведення самооцінювання

 

Терміни проведення моніторингу визначаються планом роботи школи на кожен навчальний рік.

 

Самооцінювання включає три етапи:

 

 • підготовчий визначення об’єкта вивчення, визначення мети, критерії оцінювання, розробка інструментарію і механізму відстеження, визначення термінів;
 • практичний (збір інформації)  аналіз документації, тестування, контрольні зрізи, анкетування, цільові співбесіди, самооцінка тощо;
 • аналітичний систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень.

 

7.4. Виконавцями самооцінювання є робоча група у складі директора, заступників, керівників МО, вчителів, батьків, учнів.

 

Функціональні обов’язки робочої комісії:

 

 • бере участь у розробленні інструментарію;
 • бере участь у розробленні критеріїв оцінювання результативності освітнього процесу та професійної діяльності педагогів;
 • проводить експертизу, дослідження, анкетування, опитування та оцінювання здобувачів освіти;
 • аналізує результати зібраної інформації;
 • веде облік результатів;
 • готує пропозиції для адміністрації щодо удосконалення освітнього процесу.

 

7.5. Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі можна використовувати такі методи збору інформації та інструменти:

 

–   опитування:

 

 • анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);
 • інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування);
  • фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами);

 

– вивчення документації (річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо);

 

–  визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти (контрольний зріз знань).

 

7.6.  Завдання моніторингу  якості  освіти:

 

 • здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в  школі;
 • аналіз чинників впливу на результативність освітнього  процесу, підтримка високої мотивації навчання;
 • створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів  і педагогів;
 • прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в школі.

 

7.7. Основними формами моніторингу є:

 

 • проведення контрольних робіт;
 • участь  учнів  у різних етапах Всеукраїнських предметних олімпіад,  конкурсів, турнірів;
 • перевірка  документації;
 • опитування, анкетування;
 • відвідування уроків, заходів.

 

7.8. Критерії моніторингу:

 

 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

 

7.9. Очікувані результати:

 

 • отримання результатів стану освітнього процесу в школі;
 • покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

 

Підсумки моніторингу:

 

 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об’єднань  вчителів, нарадах при директорі,  засіданнях педагогічної  ради.

 

Щорічний звіт оприлюднюється на сайті закладу освіти.

 

 

 

 

 

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top